Select Page

Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022 (NPIU 2018 – 2022)

 

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Programi NPIU:

 1. prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI)
 2. programi usposabljanja in izpopolnjevanja
 3. programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole
 4. programi usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij
 5. izobraževalni programi višjega strokovnega izobraževanja (VIŠ)
 6. študijski programi za izpopolnjevanje

 

Povezava na uradno spletno stran projekta: http://www.munera3.si/

 


SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

Koledarsko leto                            Število udeležencev
2018                                                58
2019                                                22
2020                                                25
2021                                                25
2022                                                15
Skupaj                                          145


 

2018

V  letu 2018 priprava in izvedba programov usposabljanja:

Naziv programa: Excel za napredne uporabnike

 • čas izvedbe: 10. – 29. november 2018
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavatelj: Majk Fideršek, dipl. inž. kem. tehnol.
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

S praktičnim delom – vsak na svojem računalniku s pomočjo programa Excel se udeleženci naučijo uporabe bližnjic za pogosta opravila, kar jim prihrani veliko časa pri delovnih opravilih.

Udeleženci bodo obvladali pisanje formul za pripravo preglednih analiz ter zahtevnejše funkcije za izračune, ki jih zahteva narava njihovega dela.  Da bo informacija še nazornejša, bodo podatke oblikovali v odvisnosti od njihove vrednosti. Za odličen prikaz podatkov bodo obvladali izdelavo in oblikovanje zahtevnih grafikonov. Za pripravo želenih analiz bodo podrobno spoznali vrtilne tabele.

 

Naziv programa: Komunikacijski poslovni tečaj

 • čas izvedbe: 27. oktober. – 24. november 2018
 • kraj izvedbe: Aluminium Kety Emmi, d. o. o.
 • predavateljica:Tina Gaberc, s. p., izobraževanje in predavanje
 • pogoji vključitve: zaposleni v šoli oziroma v podjetju
 • kratka vsebina:

S programom zaposleni izboljšajo kompetence za večjo zaposljivost in mobilnost  med področji.

Izobraževalne ustanove se morajo povezovati z gospodarstvom z namenom pretoka znanja, pridobivanja  praktičnih izkušenj, spodbujanja odprtosti ter odkrivanja in pridobivanja talentov.

Udeleženci programa pridobijo  kompetence in spretnosti  v pisni in ustni komunikaciji v nemščini s poudarkom na ustni komunikaciji.

 

Naziv programa: Sodobne tehnike preoblikovanja aluminija in zlitin aluminija

 • čas izvedbe: 8. – 29. november 2018
 • kraj izvedbe: Kadring – Kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o.
 • predavatelj: Peter Fajfar, red. prof., Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

Udeleženci pridobijo dodatna sodobna in specifična znanja na področju preoblikovanja aluminija in zlitin aluminija. Podrobneje se obravnava sodobne tehnike masivnega preoblikovanja: vroče in hladno valjanje, iztiskavanje, vlečenje in kovanje v utopih. Poudarek je na razumevanju medsebojne odvisnosti med preoblikovanim materialom, orodjem in strojem. Razumevanje in obvladanje te interakcije je bistvenega pomena za zagotavljanje kvalitete izdelka kot tudi optimalne rabe stroja in orodja.

Poleg teoretičnega dela udeleženci z uporabo integralnih izračunov, na osnovi elementarne teorije plastomehanike, določajo  obremenitve preoblikovalnih strojev in orodij ter preoblikovalnost obdelovanega materiala pri danih termomehanskih pogojih.

 

Naziv programa: Sodobni procesi litja aluminija in aluminijevih zlitin

 • čas izvedbe: 13. – 30. november 2018
 • kraj izvedbe: Kadring – Kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o.
 • predavatelj: Primož Mrvar, red. prof., Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

Udeleženci bodo pridobili dodatna sodobna in specifična znanja na področju livarstva aluminija in njegovih zlitin na področju:

 • ulivanje kot tehnika izdelave delov: razvoj livarstva, pomen livarstva za gospodarstvo, trenutno stanje v svetu in na Slovenskem, trendi, prednosti litja: konstrukcijske, tehnološke, gospodarnostne in ekološke,
 • livarsko tehnološko ustrezno konstruiranje ulitih delov: sodobni trendi, konstruiranje s funkcionalnim in livarsko-tehničnim optimiranjem, lahke konstrukcije, računalniško generiranje geometrije ulitka na osnovi trdnostnih zahtev in geometrijskih omejitev,
 • procesi in tehnologije litja: ulivanje v formo, livarski modeli in jedrniki, izdelava form in jeder, napajalniki in ulivni sistemi, tehnološka dokumentacija,
 • polnjenje livne votline s talino, tok taline po ulivnem sistemu in livni votlini, livnost zlitin, zakonitosti toka taline, laminarno in turbulentno gibanje taline, površinska turbulenca, nastanek filmov na površini taline, simulacijski izračuni polnjenja forme,
 • strjevanje ulitka v trajni in v enkratni formi, prehod toplote v ulitku in formi, strjevanje in krčenje, napajanje, usmerjeno strjevanje, kriteriji, samostojna strjevalna področja, simulacijski izračuni toplotnih centrov
 • nastanek napetosti v ulitku in orodju, krivljenje, vpliv forme in jeder, trajne forme, aktivno hlajenje in/ali ogrevanje, razvoj napetosti, simulacijski izračuni napetosti v ulitku in orodju za vse sekvence izdelave,
 • načrtovanje tehnoloških procesov s simulacijskimi izračuni ter izbira tehnologije: simulacijski paketi, konstruiranje ulitkov z istočasnim optimiranjem litja, strjevanja in napetosti, virtualna livarna,
 • pregled livarskih tehnologij za serijsko in maloserijsko ter posamično  izdelavo ulitkov: litje v enkratne forme, serijsko in posamično litje, postopki izdelave form in jeder, precizno litje, litje v trajne forme, tlačno in nizkotlačno litje, kokilno, centrifugalno litje, kontinuirno litje, plastno litje, litje v testastem stanju.

 

 

2019

V koledarskem letu 2019 priprava in izvedba programov usposabljanja:

Naziv programa: Svet črk

 • čas izvedbe: 14. februar – 23. april 2019
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavateljica: Andreja Šulek, univ. dipl. oec.
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

S praktičnim delom, vsak na svojem računalniku in s pomočjo gradiva, bodo udeleženci pridobili spretnost 10-prstnega obvladovanja tipkovnice,  izurili hitrost prepisovanja besedil in pisanja po nareku.

S  samostojnim in hitrim delom na računalniku bodo prihranili na času in postali bolj učinkoviti na delovnem mestu, ker se pozornost namenja  vsebini in ne tipkanju, saj slepo tipkanje omogoča pisanje in sočasno   spremljanje besedila na zaslonu.

Koordinatorica projekta:
Cirila Hajšek Rap

 

Program usposabljanja za zaposlene: »Svet črk«

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica sem se kot učiteljica prijavila na tečaj slepega desetprstnega tipkanja, ki ga je vodila prof. Andreja Šulek. 

Tečaj je potekal večkrat na teden v računalniški učilnici, kjer smo uporabljali posebni program ter spletne povezave, ki so namenjene vajam v desetprstnem tipkanju. Najprej smo se naučili pravilen položaj prstov na tipkovnici, nato smo začeli z osnovno vrstico, sledile so še črke v ostalih vrstah. 

Za večji uspeh je bilo potrebno vaditi tudi doma. in sicer najbolje vsak dan nekaj časa. S tem smo nadgrajevali zanesljivost prijemov in enakomerno tipkanje. Z rednimi vajami smo tako dosegali iz dneva v dan boljše rezultate, ki so nam dali svoje zadovoljstvo.

 

Vera Cunk Manić,

udeleženka programa usposabljanja »Svet črk«

Excel za napredne uporabnike v okviru projekta Munera 3

Izvedba predavanj v okviru projekta Munera 3 mi je bila v veliko veselje, saj so bili udeleženci motivirani za pridobivanje novih znanj. S projektom spodbujamo zaposlene k pridobivanju in nadgrajevanju znanj, ki jim lahko vsakodnevno pripomorejo na delovnem mestu in na pestrem trgu dela.

 

Hitrejše opravljanje vsakdanjega dela je ob današnjem stalnem pomanjkanju časa več kot dobrodošlo. S tečajem Microsoft Excela si zaposleni poenostavijo delo z dolgimi seznami s pomočjo ustreznih ukazov ali funkcij in si s tem olajšajo iskanje, primerjavo podatkov ter prihranijo dragoceni čas.

 Majk Fideršek, izvajalec programa usposabljanja »Excel za napredne uporabnike«