Select Page

Organizacija šolske prehrane

 

Šola za dijake organizira toplo malico. Ponudnik prehrane je v tem šolskem letu podjetje  Viteo, d. o. o. iz Slovenske Bistrice. Podjetje pripravlja toplo in hladno malico (štiri do pet menijev). Dijaki, ki ne želijo tople malice, lahko v šolski kuhinji kupijo malico iz dodatne ponudbe (štručke, sendviči, jogurti idr.).

 1. Topli obrok: Dijak se lahko prijavi k malici kadarkoli v šolskem letu s prijavo na posebnem obrazcu, ki ga dobi v tajništvu šole ali na spletni strani šole (dijaki višjih letnikov oddajo prijave že v juniju).
 2. Vrsta malice in naročanje: Dijak naroča/izbira malico s pomočjo gesla v spletni aplikaciji Lo.Polis, lahko za ves mesec. Med meniji lahko izbere: topli mesni ali brezmesni obrok, hladni mesni ali brezmesni obrok ter solatni obrok.Dijaki 1. letnikov gesla prejmejo prvi šolski dan.
 3. Sprememba izbora malice:Dijak lahko spremeni prvotni izbor malice za posamezne dneve v enem mesecu. Spremembe lahko vnese za cel mesec ali en dan prej, najkasneje do 11. ure. Tudi to stori s pomočjo gesla preko spletne strani v programu Lo.Polis (povezava je tudi na spletni strani šole) .
 4. Prevzem malice: mogoč je SAMO z uporabo dijaške izkaznice ali brezkontaktne kartice s posebnim čipom (dijaki, ki še niso naročili dijaške izkaznice) v času glavnega odmoraod 10.15 do 10.50 (razpored po letnikih). Če dijak ne bo imel dijaške izkaznice ali brezkontaktne kartice, ne bo mogel prevzeti malice.
 5. Plačevanje toplega/hladnega obroka:
 • Cena malice ostaja nespremenjena, to je 2,42 evra.
 • Če dijak nima priznane subvencije za malico s strani Centra za socialno delo, starši plačajo polno ceno malice v višini 2,42 evra.
 • Način plačevanja malice poteka z nalaganjem gotovine na dijaško izkaznico ali brezkontaktno kartico preko terminala (predplačniški sistem).Dijaki morajo imeti na dijaški izkaznici/kartici vedno dovolj gotovine. Če le-ta znaša samo 2,42 evra, se koriščenje malice blokira. Priporočamo, da dijaki na kartico naložijo gotovino za en mesec.

Subvencija za malico: Za dijake, ki so ali se bodo prijavili na topli obrok, šola pridobi podatke iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) in ustrezno zniža ceno malice. Staršem ni potrebno vlagati vlog za subvencijo malice, RAZEN (v tem primeru podajo vlogo na najbližji center za socialno delo):

 • za dijake, ki na dan 1. 9. nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali štipendiji,
 • za polnoletne dijake,
 • v primeru, da želijo uveljavljati samo subvencijo za malico, drugih pravic (otoškega dodatka, štipendije) pa ne.
 1. Odjava malice:
 • Če dijak ob določenih dnevih ne želi malicati, lahko odjavi posamezen obrok, vendar najkasneje en dan prej do 11. ure (od ponedeljka do petka), preko svojega gesla.
 • Na enak način dijak odjavi malico vsaj en dan prej tudi v primeru večdnevne odsotnosti dijaka zaradi drugih obveznosti (športna tekmovanja, sodelovanje na kulturnih prireditev izven šole …).
 • Če dijak zboli, morajo dijak ali starši prvi dan bolezni odjaviti malico za dneve odsotnosti. V primeru, da odjavijo malico preko elektronske pošte šole: info@sssb.si, morajo v sporočilu navesti ime in priimek, oddelek in čas, ko ne bo prisoten pri pouku. Če je dijak v bolnici, lahko starši odjavijo malico tudi na telefonski številki šole: 02 843 20 70.
 1. Neprevzeta malica:Če dijak naročene malice ne prevzame, plačajo starši polno ceno malice (2,24 €).
 2. Izguba dijaške izkaznice ali brezkontaktne kartice:Dijaki morajo izgubo takoj javiti v tajništvu šole, da se izkaznica/kartica blokira. V tem primeru morajo naročiti novo izkaznico/kartico in plačati 5,50 evra.

Drugo: Malica bo od drugega šolskega dne  na voljo za tiste dijake, ki so oddali pravilno izpolnjene prijave in bodo imeli na ta dan na kartici ustrezno stanje dobropisa. Ostali dijaki bodo lahko pristopali k malici, ko bodo oddali pravilno izpolnjeno prijavo in si naložili denar na dijaško izkaznico/predplačniško kartico.

Dijaki 1. letnikov bodo dijaške izkaznice dobili prvi šolski dan.

Pripravila: Mojca Vrečko, svetovalna delavka

 

Dodatne informacije o subvenciji malice za dijake

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (dijakom pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica);
 • nad 42 % do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (dijakom pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice);
 • nad 53 % do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (dijakom pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice).

 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 • učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;
 • učenci in dijaki, ki so prosilci za azil;
 • učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

Več informacijo o šolski prehrani lahko dobite pri svetovalni delavki Mojci Vrečko na telefonski številki 02 843 20 72.

Zakon o šolski prehrani

Subvencija za šolsko prehrano

 

 

Dostopnost