Select Page

 

 

 

Organizacija šolske prehrane v šolskem letu 2023/24

 

 

Šola za dijake organizira toplo malico. Ponudnik prehrane je v tem šolskem letu podjetje Viteo, d. o. o., iz Slovenske Bistrice. Podjetje pripravlja toplo in hladno malico (pet menijev). Dijaki, ki ne želijo tople malice, lahko v šolski kuhinji kupijo malico iz dodatne ponudbe (štručke, sendviče, jogurte idr.).

 

  1. Topli obrok: Dijak se lahko prijavi k malici kadar koli v šolskem letu s prijavo na posebnem obrazcu, ki ga dobi v tajništvu šole ali na spletni strani šole (dijaki višjih letnikov oddajo prijave že v juniju).

 

  1. Naročanje in vrsta malice: Od prvega šolskega dne dalje (ko naložijo denar) dijaki naročajo malico z izborom menijev v Lo.Polisu preko telefonov. Dijaki z geslom vstopajo na portal Lo.Polis in si v e-Restavraciji v zavihku Naročanje na menije izberejo želeni meni, najkasneje do 11. ure, en dan prej. Priporočamo izbor menijev za cel mesec. Če dijaku ne ustreza noben meni, ga tisti dan ne izbere/označi. Tako malica ostane odjavljena, denar se ne odtegne.

Med meniji lahko izbere: topli mesni in brezmesni obrok, hladni mesni in brezmesni obrok ter solatni obrok. Dijaki 1. letnikov bodo gesla dobili prvi šolski dan. Dijaki, ki imajo predpisano dietno prehrano, naj se čim prej zglasijo pri svetovalni delavki Amadeji Štukl.

 

  1. Sprememba izbora malice: Dijak lahko spremeni prvotni izbor malice za posamezne dneve v enem mesecu. Spremembe lahko vnese za cel mesec ali en dan prej, najkasneje do 11. ure. Tudi to stori z geslom preko spletne strani v programu Lo.Polis (povezava je tudi na spletni strani šole).

 

  1. Prevzem malice: Mogoč je samo z uporabo dijaške izkaznice v času glavnega odmora od 10.15 do 10.50 (razpored po letnikih). Če dijak nima dijaške izkaznice, ne more prevzeti malice.

 

  1. Plačevanje toplega/hladnega obroka:

Cena malice je letos spremenjena in znaša 3,60 €.

Če dijak nima priznane subvencije za malico Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, starši plačajo polno celo malice v višini 3,60 evra.

Način plačevanja malice poteka z nalaganjem gotovine na dijaško izkaznico preko terminala (predplačniški sistem). Dijaki morajo imeti na dijaški izkaznici vedno dovolj gotovine. Če le-ta znaša manj kot 3,60 evra, se koriščenje malice blokira. Priporočamo, da dijaki na kartico naložijo gotovino za en mesec.

Subvencija za malico: za dijake, ki so ali se bodo prijavili k malici, šola pridobi podatke in ustrezno zniža ceno malice na osnovi uvrstitve v dohodkovni razred v skladu z odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Staršem ni potrebno vlagati vlog za subvencijo malice, RAZEN (v tem primeru podajo vlogo na najbližji center za socialno delo):

− za dijake, ki na dan 1. 9. 2023 nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali štipendiji;

za polnoletne dijake;

v primeru, polnoletnosti, če dijak ni prejemnik predhodne pravice državne štipendij.

 

  1. Odjava malice:

Če dijak ob določenih dnevih ne želi malicati in je pred tem že naredil izbor malice, lahko odjavi posamezen obrok, vendar najkasneje en dan prej do 11. ure (od ponedeljka do petka) preko svojega gesla tako, da to označi v zavihku Odjava.

Na enak način dijak odjavi malico vsaj en dan prej tudi v primeru večdnevne odsotnosti zaradi drugih obveznosti (športnih tekmovanj, sodelovanja na kulturnih prireditvah izven šole …).

Če dijak zboli, morajo dijak ali starši prvi dan bolezni odjaviti malico za dneve odsotnosti. V primeru, da odjavijo malico preko elektronske pošte šole: info@sssb.si, morajo v sporočilu navesti ime in priimek, oddelek in čas, ko dijak ne bo prisoten pri pouku. Če je dijak v bolnišnici, lahko starši odjavijo malico tudi na telefonski številki šole: 02 843 20 70.

  1. Neprevzeta malica: Če dijak naročene malice ne prevzame, plačajo starši polno ceno malice (3,60 evra).
  2. Izguba dijaške izkaznice: Dijaki morajo izgubo takoj javiti v tajništvu šole, da se izkaznica blokira. V tem primeru morajo naročiti novo izkaznico in plačati 6,40 evra.

 

Drugo: Malica bo od 2. septembra 2023 na voljo za tiste dijake, ki so oddali pravilno izpolnjene prijave in bodo imeli na ta dan na kartici ustrezno stanje dobropisa. Ostali dijaki bodo lahko pristopali k malici, ko bodo oddali pravilno izpolnjeno prijavo in si naložili denar na dijaško izkaznico. Dijaki 1. letnikov bodo dijaške izkaznice dobili prvi šolski dan.

 

Pripravili: prof. Amadeja Štukl in prof. Majda Vračko Zanič,
šolski svetovalni delavki

 

 

 

Dodatne informacije o subvenciji malice za dijake

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

− do 42 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (dijakom pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica);

− nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (dijakom pripada subvencija malice v višini 70 odstotkov cene malice);

− nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (dijakom pripada subvencija malice v višini 40 odstotkov cene malice).

 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

− dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;

− dijaki, ki so prosilci za azil;

− dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

Zgoraj povzete postopke urejajo Pravila šolske prehrane, ki so sestavni del Šolskih pravil Srednje šole Slovenska Bistrica.

 

Komisija za kakovost šolske prehrane: Amadeja Štukl, Vera Cunk Manić in predstavnika dijakov ter staršev (imenovan bo naknadno po seji Sveta staršev, ki bo 27. 9. 2023).

 

Dostopnost