Mrežni plan 2017 – 2018


Šolski koledar

(obsega 190 šolskih dni)

(Morebitne spremembe bodo razvidne iz mrežnega plana in mesečnih rokovnikov.)

PRVO OCENJEVALNO OBDOBJE:  1. 9. 2017–15. 1. 2018
1. 9. 2017 Začetek pouka
od 11. do 13. 9. 1. roditeljski sestanki (vabila)
15. 9. Dan šole – strokovna ekskurzija (pouka prosto)
od 18. 9. do 22. 9. Teden dejavnosti – OIV in IND
27. 9. (in Svet staršev
28. 9. (in 28. 2. 2018) Svet šole
31. 10. Dan reformacije
od 30. 10. do 3. 11./3 d. d. Jesenske počitnice
1. 11. Dan spomina na mrtve
22. 12. Pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
25. 12. Božič
26. 12. Dan samostojnosti in enotnosti
od 25. 12. do 2. 1./3 d. d. Novoletne počitnice
1. in 2.1. 2018 Novo leto
15. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja (15. 1. sprememba urnika)
DRUGO OCENJEVALNO OBDOBJE: 16. 1. 2018–22. 6. 2018
7. 2. Pouk in proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
8. 2. (če) Slovenski kulturni praznik
od 1. 2. do 16. 2. PM – zimski izpitni rok
od 9. 2. do 15. 2. ZI – zimski izpitni rok
9. in 10. 2. (so) Informativni dan
od 26. 2. do 2. 3. /5 d. d. Zimske počitnice (JV SLO, razen Koč., Kor., Podravje, Sav., Sp. Posav)
1. 4. Velika noč
2. 4. Velikonočni ponedeljek (pouka prosto)
27. 4. Dan upora proti okupatorju
od 27. 4. do 2. 5./1 d. d. Prvomajske počitnice
1. in 2. 5. Praznik dela
18. 5. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike
21. 5. Podelitev spričeval zaključnim letnikom
od 21. 5. do 25. 5. Organizirana priprava na SM, PM in ZI
28. 5. in 29. 5. Popravni izpiti za 3. l. TRG, izboljševanje ocen za zaključne let.
od 29. 5. do 22. 6. SM in PM – spomladanski rok
od 4. 6. do 8. 6. ZI – spomladanski rok
21. 6. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike
22. 6. Proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval
25. 6. Dan državnosti
od 29. 6./2. 7. do 5. 7. Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti – spomladanski izpitni rok
5. 7. Zaključna konferenca
od 16./20. 8. do 23. 8. Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti – jesenski izpitni rok
od 24. do. 28. 8. Načrtovanje VI dela in izobraževanje
od 20. do 24. 8. ZI – jesenski rok
od 24. 8. do 5. 9. SM in PM – jesenski izpitni rok
** 30./31. 8. Uvodna konferenca

* odvisno od izpitnih razporedov
** odvisno od izpitnih razporedov

Pojasnila k šolskemu koledarju

 • V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju za srednje izobraževanje (Ur. l. št. 84/06 in 78/07) in sklepom pedagoške konference z dne 22. 8. 2006 imajo vsi oddelki dve ocenjevalni obdobji.
 • Pisna ocenjevanja se opravijo do 14 dni pred koncem ocenjevalne konference razen
 • ob pisnem dogovoru z dijaki ali če se kontrolna naloga ponavlja.
 • Obvestila o uspehu se razdelijo dijakom najkasneje v treh dneh po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja.
 • Obvezne strokovne ekskurzije in priprava na zaključek izobraževanja se štejejo kot pouk in so za dijake obvezne.
 • Urnik se bo spremenil 1. 2018.

___________

 • Dijaki poklicnega izobraževanja lahko v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju pred začetkom zaključnega izpita opravljajo različne izpite (npr. popravne, dopolnilne). V jesenskem izpitnem roku lahko dijaki opravljajo pred splošno in poklicno maturo ter zaključnim izpitom katerikoli izpit.
 • V zimskem izpitnem roku lahko opravljajo dijaki (ki imajo strnjeno obliko pouka in so zaključili strokovno-teoretični del izobraževalnega programa) teoretični del zaključnega izpita. V tem primeru se šteje, da so izkoristili junijski izpitni rok.
 • Predmaturitetni preizkus ni več obvezen; priporočilo šoli, da ga izvede (torek, 6. 3. 2018).
 • Če dijaki zaključijo usposabljanje pri delodajalcu pred določenim datumom, jim šola lahko razdeli spričevala prej.
 • V skladu s spremembami Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah ( l. RS, št in 45/10, 50/12) lahko šole same določijo dva dni pouka drugače, kot ju določa šolski koledar ministra, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
 • Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem (sprememba več kot dva dni), lahko zaprosijo ministra za spremembo najkasneje do 31. julija za naslednje leto.
 • V letnem delovnem načrtu šola določi dan šole kot pouka prost dan.

____________