Select Page

Kakovost

Zadovoljstvo dijakov s šolanjem na SŠSB

(povzetek iz raziskave Šolski barometer)

V šolskem letu 2019/2020 je Srednja šola Slovenska Bistrica (SŠSB) prvič sodelovala v raziskavi o zadovoljstvu dijakov s šolo v sklopu Šolskega barometra. V raziskavi je sodelovalo 13 srednjih šol, od tega 7 gimnazij ter 6 strokovnih in poklicnih šol.

Raziskava je obravnavala zadovoljstvo dijakov na štirih področjih:

  • poučevanje in učenje,
  • viri in infrastruktura,
  • odnosi in klima ter
  • učno okolje.

 

Za vsako področje so dijaki z ocenami od 1 (sploh nisem zadovoljen/a) do 5 (popolnoma sem zadovoljen/a) ocenjevali zadovoljstvo s posameznimi elementi. Na anketni vprašalnik je skupno odgovarjalo 4722 dijakov, od tega 2644 dijakov gimnazij ter 2078 dijakov strokovnih in poklicnih srednjih šol. Od tega je 227 dijakov SŠSB, kar predstavlja malo več kot polovico vseh dijakov na naši šoli.

Raziskava je ločeno obravnavala zadovoljstvo dijakov na gimnazijah in dijakov na strokovnih ter poklicnih šolah. Povprečne ocene vseh vključenih šol omogočajo relativno vrednotenje naše šole ter primerjavo z drugimi šolami. Glede zadovoljstva gimnazijcev na naši šoli je raziskava ugotovila:

»Na splošno dijaki dobro ocenjujejo šolo in ni nobenih posebnih področij, ki bi zahtevala podrobnejšo obravnavo. Šola ima dobre rezultate glede splošnega zadovoljstva in dobro oceno priporočila šole drugim dijakom. Pogled, ki bi mu bilo treba nameniti nekaj pozornosti, so ekskurzije, ki jih organizira šola.« [1]

 

Ugotovitev raziskave glede zadovoljstva med dijaki naših strokovnih in poklicnih programov se glasi:

»V primerjavi z drugimi poklicnimi šolami je vaša šola na splošno boljša. Glede dimenzij “poučevanje in učenje”, “viri in infrastruktura” in “odnosi in klima“ šola postavlja standard, ki bi mu morale slediti druge poklicne in strokovne šole. To vodi tudi do tega, da bi dijaki svojo šolo pogosteje priporočali drugim.

Zdi se, da učitelji delajo zelo dobro, spoštujejo dijake in jih uspejo bolje motivirati, kot se motivirajo

sami. Zdi se, da obstaja tudi sistem podpore, ko se dijaki soočajo s težavami.« [2]

Bolj podrobno poglejmo nekaj najbolj zanimivih rezultatov raziskave.

 

1.1          Poučevanje in učenje

1.1.1          Gimnazijci

V primerjavi z ostalimi gimnazijami so dijaki SŠSB najbolj zadovoljni z delom razrednikov (ocena 4,30, kar je za 0,21 ocene več od povprečja gimnazij) ter s tem, kako jih učitelji/ce spodbujajo k temu, da bi bili uspešni v šoli (ocena 3,57, kar je za 0,17 ocene več od povprečja gimnazij). Visoko je bilo ocenjeno tudi zadovoljstvo s tem, kako šola pripravi na nadaljnje izobraževanje (ocena 3,82). Zadovoljstvo z ekskurzijami so dijaki ocenili s 3,67, kar je nižje od povprečja gimnazij.

 

1.1.2          Dijaki strokovnih in poklicnih programov

Zadovoljstvo naših dijakov strokovnih in poklicnih šol na področju poučevanja in učenja je opazno višje od povprečja poklicnih šol. Najbolj so dijaki zadovoljni z delom razrednikov (ocena 4,58, kar je za 0,39 ocene višje od povprečja poklicnih šol). Visoko nad povprečjem je tudi zadovoljstvo z ekskurzijami (ocena 3,82, kar je za 0,47 ocene višje od povprečja poklicnih šol) ter obšolskimi aktivnostmi (ocena 3,69, kar je za 0,37 ocene višje od povprečja poklicnih šol).

 

1.2          Viri in infrastruktura

Na tem področju ni večjih razlik med dijaki gimnazij in dijaki poklicnih in strokovnih šol. Oboji ocenjujejo zadovoljstvo s šolsko infrastrukturo ter vzdrževanje in čistočo šolskih prostorov in okolice z ocenami boljšimi od 4. Nekoliko manjše je zadovoljstvo s prehrano, ki je bilo ocenjeno s 3,64, kar je še vedno nad povprečjem vseh šol.

 

1.3          Odnosi in klima

1.3.1          Gimnazijci

Na področju odnosov in klime so naši gimnazijci najbolj zadovoljni s komunikacijo z zaposlenimi na šoli (ocena 4,06, kar je 0,16 točke nad povprečjem gimnazij) ter z razpoložljivostjo zaposlenih na šoli, če imajo težave ali vprašanja (ocena 4,0, kar je 0,16 točke nad povprečjem gimnazij). Najnižje je bilo ocenjeno zadovoljstvo s tem, kako šola podpira drugačna mnenja in ideje (ocena 3,5, kar je 0,13 točke pod povprečjem gimnazij).

 

1.3.2          Dijaki strokovnih in poklicnih programov

Dijaki strokovnih in poklicnih šol so najvišje ocenili zadovoljstvo, da so njihove družine sprejete na šoli (ocena 4,17, kar je za 0,20 ocene nad povprečjem strokovnih in poklicnih šol) ter komunikacijo z zaposlenimi na šoli (ocena 4,00). Zanimivo je, da so dijaki ocenili (višje kot gimnazijci) zadovoljstvo s tem, kako šola podpira drugačna mnenja in ideje (ocena 3,86, kar je 0,36 točke nad povprečjem poklicnih šol). Dijaki izražajo zadovoljstvo, da jih učitelji spoštujejo (ocena 3,82 kar je 0,30 točke nad povprečjem strokovnih in poklicnih šol).

 

1.4          Učno okolje

1.4.1          Gimnazijci

Dijaki so najbolj zadovoljni z občutkom varnosti v šoli (ocena 4,21) in njeni okolici (ocena 4,10). Najnižje so gimnazijci ocenili zadovoljstvo z izzivi, s katerimi so soočeni v šoli (ocena 3,67, kar je enako povprečju gimnazij). Na splošno so rezultati v tej kategoriji primerljivi s povprečjem rezultatov gimnazij.

 

1.4.2          Dijaki strokovnih in poklicnih programov

Zadovoljstvo dijakov strokovnih in poklicnih programov v tej kategoriji je primerljivo z zadovoljstvom gimnazijcev. Vseeno pa s tem opazno presegajo povprečje rezultatov ostalih poklicnih šol.

 

Povzetki odstopanj ocen posameznih kazalnikov od povprečij ocen v gimnazijah in v strokovnih in poklicnih šolah so prikazani v dveh grafih v priloženih datotekah.

[1] ‒ Raziskava zadovoljstva, ŠOLSKI BAROMETER, PRIMERJALNO POROČILO 2019/2020, SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA, Gimnazije

[2] ‒ Raziskava zadovoljstva, ŠOLSKI BAROMETER, PRIMERJALNO POROČILO 2019/2020, SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA, Poklicne in strokovne šole

 

Povzetek pripravila:
Mojca Vrečko, prof. ped. in soc.

 

 

Dostopnost