Pravilnik SŠSB o izvedbi zaključne ekskurzije

Šolska pravila Srednje šole Slovenska Bistrica so dopolnilo splošno veljavnim pravilnikom za srednje šole, med katerimi so:

 • Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (UL RS, št. 60/2010),*
 • Pravilnik o podeljevanju pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom,
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (UL RS, št. 89/1998),
 • Zakon o šolski prehrani (UL RS, št. 43/2010).

 

Šolska pravila Srednje šole Slovenska Bistrica zajemajo poleg hišnega reda še ostala pravila:
 • o načinih sodelovanja s starši,
 • pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti,
 • o opravičljivih razlogih za zamujanje in predčasno odhajanje od pouka,
 • o načinih odločanja v zvezi z oprostitvijo dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov in o načinih vključitve v vzgojno-izobraževalno delo,
 • o načinih obravnave dijaka, ki se mu začasno prepove prisotnost pri pouku,
 • o ukrepanju ob neupravičeni odsotnosti,
 • pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.
Šolska pravila obsegajo:

− Hišni red
−Pravila šole o prilagajanju šolskih obveznosti
− Pravila ocenjevanja znanja
−Pravila o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad
−Pravila izvedbe maturantskih ekskurzij in vedenja na ekskurzijah
−Pravila šolske prehrane
−Pravila ravnanja ob poškodbi dijaka in ob morebitnem nasilju

Namen pravil je, da pazimo nase, skrbimo za druge in varujemo naše imetje.

 

Arhiv