Select Page

Vpis dijaka tujca

Postopek vpisa dijaka tujca

 

Dijak tujec

V Sloveniji se lahko pod enakimi pogoji kot slovenski državljani v srednji šoli izobražujejo državljani držav članic EU in državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o vzajemnem izobraževanju. Slovenija ima mednarodno pogodbo o vzajemnem izobraževanju sklenjeno z naslednjimi državami: Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in Kosovo.

To pomeni, da se državljani teh držav pri nas izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Lahko se prijavijo na razpisana mesta, ki so razpisana za devetošolce, njihovo šolanje je brezplačno. Tako velja za vse državljane držav članic EU.

Drugi tujci se pri nas ne morejo izobraževati pod enakimi pogoji, razen če je vsaj eden od staršev zaposlen v Republiki Sloveniji in je ob vpisu otroka rezident Republike Slovenije za davčne namene.

Če ta pogoj ni izpolnjen, se drugi tujci lahko vpišejo v izobraževalne programe, v katerih so po vpisu kandidatov iz prejšnjega odstavka še prosta vpisna mesta, in šolanje financirajo samostojno.

 

Prvi korak

Dijak tujec, ki se želi vpisati na našo šolo, pride s starši oziroma z zakonitim zastopnikom na razgovor v šolsko svetovalno službo. Tam dobi potrebno dokumentacijo v slovenskem jeziku, ki jo takoj tudi izpolni. Z manjkajočimi dokumenti jo lahko dopolni kasneje.

 

Dokumentacija ob vpisu

Osebe, ki so se šolale v tujini in bi rade nadaljevale izobraževanje na naši šoli, morajo priložiti:

  1. vlogo (Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole);
  2. osebni dokument in njegovo fotokopijo;
  3. slovenski EMŠO;
  4. obrazec N (Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja);
  5. originalna spričevala o zaključenem ali delno opravljenem izobraževanju in njihove fotokopije (spričevala morajo biti legalizirana, npr. žig APOSTILLE za države podpisnice Haaške konvencije);
  6. prevod spričevala, ki je potrebno za nadaljnje šolanje (prevedeno mora biti pri zapriseženem sodnem tolmaču); če zadošča spričevalo OŠ, kandidat ne potrebuje prevoda spričeval po letnikih že opravljene SŠ v tujini;
  7. kratek opis poteka dosedanjega izobraževanja z informacijami o tem, ali je izobraževanje potekalo s prekinitvami (prešolanje ipd.).

 

Dijakom, ki so vložili vlogo za priznavanje izobraževanja, šola izda odločbo, v kateri se prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja oziroma se ta pravica ne prizna.

 

Tečaj slovenskega jezika

Dijak, čigar materni jezik ni slovenski, ali dijak, ki ni končal osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ob prvi vključitvi v srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji izkaže znanje slovenščine s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike na ravni A2. Če potrdila ne predloži, opravlja preizkus znanja na šoli.

Za dijake, ki niso predložili potrdila o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike na ravni A2 oziroma niso opravili preizkusa, šola ob začetku šolskega leta organizira intenzivni tečaj slovenščine, ki se izvaja po naslednjem pravilniku:

Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake tujce.

 

Pripravila:
Majda Vračko Zanič,
prof. slovenščine in šolska svetovalna delavka

(02) 843 20 75

 

Dostopnost