Select Page

Svet staršev

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ. Daje pobude, predloge, mnenja oziroma soglasja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Novi predstavniki staršev se izvolijo na 1. svetu staršev septembra 2016. Svet staršev se konstituira vsako šolsko leto v septembru.
Člani, ki jim je potekel mandat v svetu šole (vezan je na status dijaka), se nadomestijo na prvem roditeljskem sestanku v septembru.
Svet staršev se praviloma sestaja dvakrat letno: predvidoma septembra in maja/junija.