Svet staršev

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ. Daje pobude, predloge, mnenja oziroma soglasja o problematiki, ki se nanašajo na dejavnost šole, in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Mandat sveta staršev je enoleten. Predstavniki staršev se izvolijo vsako šolsko leto na prvem roditeljskem sestanku, in sicer v septembru. Istega meseca se svet staršev konstituira na svoji prvi seji.
Svet staršev se praviloma sestaja dvakrat do trikrat letno.

Sestava sveta staršev

RAZRED IME IN PRIIMEK
1. A Monja SOBOČAN
1. B Brigita KRUDER
1. C Irena SEMENIČ
1. Č Andreja ZORMAN
1. E Aleksander LESKOVAR
1. F Nataša PREISAK
2. A Mirko JOVIĆ
2. B Nataša ZAJFRID
2. Č Uroš KOMPLET
2. E Bernarda ARNUŠ
2. F Marija ČOH
3. A Tomaž ŠKET
3. B Urška PODČEDENŠEK
3. Č Irena JUHART
3. E Slavica KOBALE
4. A Darja KUŠAR
4. B Anica TRAJKOVIČ
4. Č Drago ALENC