Select Page

Učne strategije

Ucenje ucenja 1
V času srednješolskega izobraževanja je mladostnik postavljen pred množico izbir in odločitev, ki lahko pomembno zaznamujejo njegovo prihodnje življenje. Izbira študija, nadaljnje poklicne poti pa tudi izbire, povezane z odnosi s sošolci, starši ali z učitelji in partnerji, imajo močan vpliv na to, kakšni ljudje bomo postali in kako bomo prenesli prve večje korake k samostojnosti.

Ucenje ucenja 1

Mladostništvo naj bo čas varnega preizkušanja različnih življenjskih stilov, čas, ko lahko dijaki v varnem okolju preizkušajo trdnost svojih prepričanj in vrednot. Starši, učitelji in svetovalna služba v tem času nudijo oporo, možnost preizkušanja svojih zamisli in pomembne informacije, do katerih dijaki sicer težko pridejo samostojno. V svetovalni službi nudimo pomoč tudi pri izgrajevanju in izboljševanju učnih strategij dijakov. Ta pomoč je lahko skupinska – poteka v obliki delavnic Učenje učenja − ali pa individualna, npr. svetovanje posameznemu dijaku.

 

UČENJE UČENJA
Je sposobnost sledenja in vztrajanja pri učenju. Posamezniki bi morali biti sposobni organizirati in urejati svoje učenje tako posamezno kot tudi v skupini ter usvajati, obdelovati, vrednotiti in sprejemati nova znanja. Sposobnost učenja vključuje zavedanje o procesih učenja in potrebah posameznika, ki se uči; vključuje identifikacijo razpoložljivih priložnosti in sposobnost rokovanja z ovirami, vse to z namenom, da bi bilo učenje uspešno. Učenje učenja spodbuja učeče se, da se zanašajo na preteklo učenje in izkušnje, da bi uporabili znanja in sposobnosti v različnih življenjskih situacijah – doma, v službi, pri izobraževanju.

Pri učenju si lahko pomagamo s številnimi strategijami, med drugim s strategijami uspešnega pomnjenja, ki so podrobneje razložene spodaj, ob tem pa moramo upoštevati tudi osnovna pravila učenja.

Ucenje ucenja 2
Strategije uspešnega pomnjenja (mnemonika, asociacije)
Najlažje je učenje smiselnega, povezanega gradiva, medtem ko se je težje naučiti gradivo, ki nima smisla (za nas). Takrat si lahko pomagamo z različnimi mnemotehnikami, asociacijami.

Vsebinske asociacije:

  • takrat, ko se vsebine povezujejo zaradi podobnega ali nasprotnega pomena,
  • neznano in novo vsebino združujemo z znanim in utrjenim gradivom,
  • spomin lažje shranjuje slike kot besede (velja pogledati ilustracije, fotografije, slike …).

Oblikovne asociacije:

  • ne povezuje se pomen, ampak oblika (glasovi, dolžina besede, ritem, rima),
  • uporaba mnemotehnike (postopno skrajševanje podatkov v zloge ali prve črke besede – npr. PANK = pozitivni anion in negativni kation),
  • uporaba rim, verzov (npr. pred ki, ko, ker, da, če vejica skače).

Ucenje ucenja 3

Za pomoč pri učenju se lahko obrnete tudi na svetovalno službo. Z veseljem vam bomo predstavili še druge strategije učenja, ki vam bodo pomagale pri pridobivanju znanja.

Želimo vam veliko uspeha pri usvajanju novih znanj!

Dostopnost