Select Page

Podjetnost v gimnaziji

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

 V gimnazijah je odlično razvito pridobivanje akademskega znanja razvijanje miselnih spretnosti vseh ravni. V prihodnje pa bi želeli okrepiti tudi podjetnostno kompetenco na vseh njenih področjih, ki bodo dijakom omogočale uporabo akademskega znanja v praksi v avtentičnih problemskih situacijah. Ključni cilj projekta je zato razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih. V ta namen bomo razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor. Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov.

Spodbujali bomo razvoj novih vlog učiteljev, učencev in drugih deležnikov v učni skupnosti in vzpostavljali partnerski odnos med njimi. Velik poudarek bo na razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja. V projektu nameravamo vzpostaviti trajnostno in stabilno podporno okolje, ki bo učiteljem in dijakom omogočalo prožen prehod med šolo in okoljem in bo spodbujalo sodelovanje tako med dijaki, kot tudi med dijaki in učitelji ter dijaki in lokalnim okoljem. V podporo bo tudi uporaba sodobne IK tehnologije za vzpostavitev prožnih, kreativnih in virtualnih učnih okolij, reševanje problemov, sodelovanje in povezovanje šol ipd.

Pri pripravi in organiziranju aktivnosti, predvsem na ravni načrtovanja in izvajanja (interdisciplinarno zasnovanega) pouka bomo spodbujali napredne oblike sodelovalnega oz. timskega dela ter različne oblike interdisciplinarnega povezovanja. Hkrati pa bomo na ravni šoli bomo spodbujali celosten in kroskurikularni pristop za razvijanje šole kot primera podjetnostne skupnosti.

Navedeno se bo na šolah realiziralo s pomočjo šolskih timov (v razvojnih šolah razvojnih – RT in v implementacijskih timov – IT) ob podpori ravnateljev.

Šolski razvojni tim

 

Izziv »Moja stojnica« (20. december 2018)

Ob zaključku leta 2018 so se dijaki 2. letnikov programa gimnazija v okviru projekta PODVIG spoprijeli s podjetniškim izzivom »Moja stojnica«. Cilj izziva je bila realizacija lastne poslovne ideje oziroma priprava prodajne stojnice.

Dijaki so pripravili dve zanimivi prodajni stojnici, na katerih so prodajali vročo čokolado oziroma palačinke z različnimi nadevi. Poseben pomen izvedenih aktivnosti se kaže v krepitvi podjetniške kompetence med mladimi, sprejemanju poslovnih tveganj, pridobivanju organizacijskih izkušenj in spoznavanju prednosti timskega dela. Nenazadnje pa je potrebno poudariti dosežen pozitiven poslovni rezultat kot posledico uspešne prodaje.

Celotni podjetniški skupini obeh oddelkov čestitam za korekten podjetniški pristop in odlično opravljeno delo.

mag. Boštjan Petak, mentor PODVIG

Izziv »Moj junak« (28. september 2018)

V okviru projekta »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« smo izvedli prvi izziv z naslovom »Moj junak«.

Vsebina izziva je bila sestavljena iz treh delov in sicer: v prvem delu so dijaki, razporejeni v skupine, izvedli aktivnost samostojne priprave in izvedbe strukturiranega intervjuja z enim izmed znanih podjetnikov iz lokalnega gospodarskega okolja.

Sledile so vsebinske predstavitve razgovorov z izbranimi podjetniki in kot zaključek predstavitev najboljših skupin na skupnem zaključnem delu izziva. Nekaj od zanimivih aktivnosti prikazujemo v priloženih fotografijah. Veselimo se izzivov, ki sledijo …

Zapisal: Boštjan Petak, koordinator projekta