Select Page

Predstavitev poklica zavarovalni zastopnik

Zavarovalni zastopnik je vez med zavarovalnico in zavarovanci. Njegovo delo je prodaja zavarovalniških storitev. Za premijo ali znesek, ki ga zavarovanec plača zavarovalnici, mu le-ta v primeru škodnega primera izplača pripadajočo zavarovalnino ali odškodnino. To zagotavlja pogodba, katere sestavni del je zavarovalna polica skupaj s pripadajočimi zavarovalnimi pogoji, ki jo sklene stranka z zavarovalnico preko zavarovalnega zastopnika.

 Kaj delavec običajno dela?

Zavarovalni zastopnik dela v pisarni in na terenu. Običajno dnevno obišče od 5 do 12 strank na njihovem domu ali na delovnem mestu. Zavarovanje lahko sklepa tudi za podjetja. Običajno ima krog stalnih strank, skrbi pa tudi za pridobivanje novih. Ob nastanku škodnega dogodka stranko obišče in ji svetuje ali pomaga izpolniti prijavo škode. Približno dve tretjini dela opravi na terenu, kjer so njegove ključne delovne naloge:

  • obnova zavarovalnih polic,
  • razširitev zavarovalnega kritja,
  • sklenitev nove zavarovalne police,
  • obveščanje stranke o novostih na zavarovalnem področju in
  • pomoč stranki pri izpolnjevanju prijav v primeru škodnih dogodkov.

 

Znanja in spretnosti

Zavarovalni zastopnik ima vozniški izpit B kategorije in najmanj srednješolsko izobrazbo ter dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ki ga pridobi po opravljenem izpitu za pridobitev licence zavarovalnega zastopnika. Pogoji za pridobitev licence so:

  • dokazilo o končani najmanj srednješolski izobrazbi,
  • uspešno opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju,
  • dokazilo o enoletnih izkušnjah s področja zavarovalnih poslov,
  • dokazilo o znanju slovenskega jezika, če kandidat šolanja ni zaključil v Sloveniji in
  • potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, s katerim potrjuje, da delavec ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev.

 

Predstavitev poklica na Srednji šoli  Slovenska Bistrica

Dijaki, ki so v četrtem letniku med izbirnimi strokovnimi moduli izbrali ZAVAROVALNE STORITVE, so v četrtek, 9. 11. 2017, imeli možnost iz prve roke spoznati delo zavarovalnega zastopnika.

 

Obiskal nas je podjetnik z izkušnjami v zavarovalništvu, Denis Somi.

Denis Somi

V uvodu nam je predstavil gospodarsko dejavnost/branžo zavarovalništvo, za katero je prepričan, da bo v bližnji prihodnosti pridobila na »imageu«, kot ga ima v tujini. Področje je perspektivno, v tujini zastopa mesto takoj za bančništvom. To sta tudi področji (bančništvo in zavarovalništvo), ki pomembno vplivata na celotno gospodarstvo.

Predstavil nam je osnovne zavarovalne pojme (zavarovanec, zavarovalec, upravičenec, premija, polica …) ter vrste področja zavarovanja, ki jih v grobem delimo na osebna in premoženjska. V prvo kategorijo uvrščamo življenjska, zdravstvena, nezgodna, pokojninska, rentna, štipendijska in dodatna zavarovanja. Med premoženjska zavarovanja sodijo zavarovanje premoženja, odgovornosti, fizičnih izgub, posevkov in plodov, živali in terjatev. V ta sklop sodijo še kavcijska zavarovanja ter avtomobilska, transportna, turistična in paketna zavarovanja.

Dotaknil se je tudi goljufij – mahinacij v zavarovalništvu, ki neugodno vplivajo na področje zavarovalništva. Delež teh se je zmanjšal, prav tako so zavarovalnice vpeljale vrsto novih načinov preprečevanja goljufij.

Delo zavarovalnega zastopnika je zanimivo, pestro in tudi dobro plačano. Delovnih mest na tem področju je mnogo. Posameznik lahko opravlja delo kot samostojni zastopnik ene zavarovalnice ali zavarovalni posrednik več zavarovalnic.

Ker je področje zavarovanja pomembna in nujna odločitev posameznika in družbe, se bo njen pomen le še večal.

Zapisala: Cirila Hajšek Rap
Fotografije: Nik Kurnik

Dostopnost