Delo z nadarjenimi dijaki

Delo z nadarjenimi dijaki

Temeljno izhodišče dela z nadarjenimi je pravica vsakega dijaka, da mu šolski sistem omogoči optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. Pri delu z nadarjenimi je pomembno načelo dobrobiti dijaka, enako pa velja tudi za načelo prostovoljne udeleženosti.

Sodobna definicija nadarjenosti razlaga, da so nadarjeni tisti dijaki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na:

  • intelektualnem,
  • ustvarjalnem,
  • specifično akademskem,
  • vodstvenem,
  • umetniškem ali
  • psihomotoričnem področju.

Nadarjenost je lahko splošna (omogoča izjemne rezultate na več področjih) ali specifična.

 

Odkrivanje nadarjenih dijakov

Pri dijakih, ki so že bili identificirani kot nadarjeni v osnovni šoli ter so o tem predložili ustrezno dokumentacijo, oddelčni učiteljski zbor potrdi status nadarjenega dijaka. Pri nadaljnjem odkrivanju nadarjenih dijakov lahko sodeluje vsak strokovni delavec šole ali pa se evidentira dijak sam. Evidentiranje se izvaja vedno, ko je izpolnjen vsaj eden od naslednjih kriterijev:

a) Učni uspeh. Dijak dosledno izkazuje odličen splošni učni uspeh ali odličen uspeh pri posameznih predmetih oz. strokovnih sklopih.

b) Učiteljevo mnenje in/ali mnenje mentorja. Posebno pozornost velja nameniti tistim dijakom, ki kažejo znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, prihajajo pa iz socialno šibkega okolja, drugačnega kulturnega okolja ali imajo odločbo v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

c) Tekmovanja. Udeležba in odlični rezultati na občinskih, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih.

d) Hobiji. Trajnejše aktivnosti, za katere ima dijak močan interes in v katerih dosega odlične rezultate.

e) Mnenje šolske svetovalne službe. Šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje na osnovi obstoječe dokumentacije o dijaku ali na osnovi pogovorov s starši in dijakom, z učitelji, s knjižničarjem, z mentorji interesnih in drugih aktivnosti.

Vsem dijakom želimo omogočiti, da razvijajo svoja močna področja in iz bogate ponudbe šole izberejo aktivnosti, ki jih veselijo. Ponudbo aktivnosti izdelajo učitelji za svoja predmetna področja. Aktivnosti se lahko udeležujejo vsi dijaki. Z njimi pa želimo spodbujati ustvarjalnost, samostojnost, sodelovanje in odgovornost do sebe in družbe. Vsak dijak naj razvija svoja močna področja, nadarjenost in talente ter z dosežki koristi sebi in širši skupnosti.

 

Dolgoročni cilji dela z nadarjenimi dijaki

Nadarjenost 1

 

Delo z nadarjenimi na SŠSB

V začetku šolskega leta 2010/2011 smo začeli z načrtnim evidentiranjem in prepoznavanjem nadarjenih dijakov. Delavnice identificiranja nadarjenih dijakov smo izvedli v vseh prvih in četrtih letnikih. Namen teh delavnic je bila nadgraditev znanj na področjih, kjer dijak kaže talentiranost, hkrati pa tudi omogočanje osebnostne rasti. Prvošolcem smo tako omogočili vpogled v več kot 70 različnih dejavnosti (OIV in IND), ki jih izvajamo na šoli in v okviru zunajšolskih dejavnosti. Četrtošolcem smo z delavnicami pomagali prepoznati lastna močna področja in interese ter jih povezali s poklicno usmeritvijo.
Junija 2011 smo prvič izvedli lasten model dela z nadarjenimi, in sicer v obliki dvodnevnega kreativnega tabora, kjer so lahko dijaki urili svoje talente v plesu, glasbi, jogi, športnih aktivnostih, likovni umetnosti ter nadgrajevali socialne veščine.
šolskem letu 2011/12 smo nadaljevali z načrtom evidentiranja in spremljanja dijakov. Svoj model dela z nadarjenimi smo še nadgradili in vanj vključili delavnice, s pomočjo katerih nadarjeni dijaki razumevajo svojo nadarjenost, razvijajo socialne in sodelovalne spretnosti ter svoja močna področja. Te delavnice smo prav tako zaključili s kreativnim taborom.
V tem šolskem letu smo uspešno evidentirali in identificirali tudi dijakinjo prvega letnika. Nihče izmed nadarjenih dijakov v tem šolskem letu ni imel individualiziranega programa.

Na začetku šolskega leta 2012/13 smo z dijaki prvega letnika najprej opravili uvodni intervju, v katerem smo jim predstavili možnosti izdelave individualiziranega programa, mapo učnih dosežkov, Nefiks, različne obšolske dejavnosti in krožke ter delavnice za nadarjene dijake, ki jih izvajamo po modelu avtonomnega učenca. Tako delamo še zdaj – ob polletju z dijaki 1. letnika izvedemo individualni intervju, v katerem se jim predstavi delo z nadarjenimi na šoli in se jim ponudi zapis individualiziranega programa. Predstavi se jim tudi številne obšolske dejavnosti, med katerimi jih (tudi zaradi novega zakona o štipendiranju) usmerjamo predvsem na raziskovalne dejavnosti in tekmovanja. Dijake spodbujamo, da se na svojih močnih področjih vključujejo v obšolske dejavnosti raziskovanja in priprav na tekmovanja. Ob tem še zmeraj razvijamo tudi druga močna področja naših dijakov in jim nudimo številne možnosti za razvoj svojih potencialov in interesov. Ponudbo šole si dijaki lahko ogledajo med načrtom IND in OIV.

 

Nadarjenost 2

Z dijaki se vsi veselimo tudi letošnjega kreativnega tabora, ki ga bodo, podobno kot lani, dijaki organizirali sami. Pričakovanja so visoka, sposobnosti pa tudi, zato ne dvomim, da se bomo tudi letos imeli čudovito, da bomo stkali še globlja prijateljstva in pridobili še več spretnosti.

Poleg že omenjenih dejavnosti imajo dijaki možnost udeležiti se številnih obšolskih dejavnosti in krožkov, ki še posebej spodbujajo razvoj njihovih močnih področij. Tako se lahko vključijo v različne raziskovalne dejavnosti, delujejo kot prostovoljci, se izpopolnjujejo v strokovnem znanju, širijo obzorja z udeležbo na različnih ekskurzijah, v projektih, pojejo v zboru, igrajo v šolskih bendih … Možnosti je ogromno in verjamem, da bo vsakdo našel pravo zase.

Mapa učnih dosežkov (MUD)

MUD je mapa, v kateri vsak dijak spremlja svojo intelektualno in osebnostno rast, poklicni napredek, načrtuje osebne in učne cilje ter zbira različna dokazila (v zvezi s formalno in neformalno pridobljenim znanjem), priznanja, pohvale, priporočila, življenjepis, članke, uspešne šolske izdelke, kot so šolske naloge, seminarske naloge, referati, dokazila v zvezi s pridobivanjem delovnih izkušenj. Pregledno zbrana dokazila so dijakom v pomoč pri:

  • iskanju počitniškega dela,
  • nadaljnjem izobraževanju,
  • iskanju zaposlitve ipd.

Na šoli želimo, da MUD postane tudi eden od načinov, kako izboljšati lastno samopodobo in s tem učne rezultate, ob tem pa na nevsiljiv način pridobiti spretnosti za vseživljenjsko učenje. Mapo vodijo in urejajo dijaki sami in jo hranijo doma. Odgovornost za vodenje in urejanje mape prevzame vsak dijak sam.

Mapo in več informacij o njej lahko najdete na tej spletni strani.

Nadarjenost 3

NEFIKS

Nadarjenost 4Neformalni indeks, imenovan tudi Nefiks, je sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja, in sicer za mlade od 14. leta starosti naprej. Posameznik lahko s pomočjo indeksa sistematično in na enem mestu zbere vse, kar je poleg rednega izobraževanja še počel.

Pred tremi leti je Nefiks dobil še elektronsko različico. Ta uporabnikom omogoča sodobno brezplačno beleženje neformalno pridobljenega znanja. Vpisovanje je preprosto, saj aplikacija po registraciji uporabniku z namigi pomaga pri beleženju. Vpise v e-Nefiks nato po elektronski pošti pošljemo na naslove navedenih odgovornih oseb, ki vpise potrdijo. E-Nefiks omogoča tudi izvoz izkušenj in zabeleženega znanja v več oblik evropsko priznanih življenjepisov, omogoča zbiranje priporočil delodajalcev in mnoge druge koristne reči.

Več o e-Nefiksu najdete na enefiks.talentiran.si.

Več o Nefiksu poiščite na www.nefiks.net.

                                                                                                                                      

Kreativni tabor

Brinjeva gora, 24. 6.–25. 6. 2012

Z dijaki smo se v nedeljo zbrali pred šolo in se z avtobusom odpeljali proti Brinjevi gori. Ko smo prispeli, smo pričeli s spoznavanjem. Temeljito smo utrdili vsa imena in si povedali najbolj smešne, zanimive in skrivne dogodivščine iz našega življenja.

Nato smo skupaj izvedli nekaj socialnih iger, ki so vsekakor pripomogle k ojačanju skupine (gordijski vozel, skupinsko prestopanje visoke vrvice). Ko smo se dodobra spoznali in povezali, smo se podali na sprehod do Zreč.
Kreativni-tabor 3

Poskušamo razvozlati gordijski vozel (Foto: Simona Zgaga)

Ko smo prispeli nazaj na Brinjevo goro, smo si pripravili kosilo – okusne hrenovke z žara.
Kreativni-tabor 1

Priprava kosila – hrenovke na žaru (Foto: Simona Zgaga)

Po kosilu smo se poglobili v našo umetniško plat. Pod vodstvom prof. Roka Dragića smo z ogljem ustvarjali prave umetnije.
Kreativni-tabor 2

Likovna delavnica 1 (Foto: Simona Zgaga)

Nato smo si privoščili nekaj sproščujočih ur igranja zabavne igre Activity.

Naslednje jutri smo začeli s hranljivim zajtrkom in si po njem privoščili še nekaj razteznih vaj in socialnih iger. Preden nas je dež pregnal nazaj v hišo, smo nabrali material, ki nam je služil za našo drugo likovno delavnico.

Kreativni-tabor 4

Likovna delavnica 2 (Foto: Simona Zgaga)

Ker smo bili na Brinjevi gori, ki je hkrati tudi romarska pot, smo se odpravili tudi v cerkev, kjer smo preizkusili še svoje glasbene sposobnosti. Ob spremljavi Andraža Kvasa (na orglah) smo odpeli nekaj zimzelenih melodij.

Kreativni-tabor 5

Glasbena delavnica v cerkvi z orglami (Foto: Simona Zgaga)

V cerkvi smo naredili še kratko evalvacijo celotnega tabora. Dijaki so bili zadovoljni s potekom, vsi so izrazili željo, da bi s takim načinom dela nadaljevali, saj so se imeli zelo lepo in so se med seboj zelo povezali. Tudi sama sem mnenja, da je tak način dela z manjšimi skupinami zelo uspešen in celo potreben, dijaki pa se naučijo sodelovanja, medsebojnega povezovanja in razvijejo številne nove spretnosti.

Kreativni-tabor 6

Pozdrav s kora (Foto: Simona Zgaga)

Vtisi dijakov:
• »Bilo je super in še dobro, da župnik ni prinesel ključev pravočasno, saj smo se tako bolje spoznali ob igrah na prostem.« (Matjaž)
• »Meni je bilo izredno zabavno in zelo nasmejano.« (Manja)
• »Nisem vedla, kaj naj od vikenda pričakujem, zato sem bila prijetno presenečena nad dejavnostmi. Predvsem nad risanjem z ogljem in igranjem pantomime.« (Vesna)
• »Bili smo kreativni. Spali smo v redu. Dobro smo si skuhali.« (Ernest)
• »Nepričakovano prinese najboljše trenutke. Super smo se imeli.« (Veronika)

Vsekakor bomo tudi v novem šolskem letu poskusili organizirati podoben tabor, na katerem bomo še posebej veseli novih obrazov iz prvih letnikov. Vabljeni!

Tara Horvat, univ. dipl. psih