Select Page

 

Ekonomski tehnik

 

Predstavitev programa

 

Program ekonomski tehnik je namenjen vsem tistim, ki jih zanima poznavanje področja ekonomskih ved oziroma želijo pridobiti temeljna ekonomska in poslovna znanja, sočasno pa razvijati analitično mišljenje, organizacijske sposobnosti, razviti sposobnosti timskega sodelovanja, pridobiti podjetniške lastnosti in spodbujati osebnostno rast.

Primeren je za vse, ki se v prihodnosti vidijo v vlogah, kot so npr. teletržnik, tajnik, računovodja, knjigovodja, referent v bančni komerciali, poštni uslužbenec, bančni zavarovalniški asistent ipd., oziroma razmišljajo tudi o možnostih razvoja lastnega posla in ustanavljanju podjetja.

Vsebina programa je prilagojena tudi potrebam gospodarskega okolja, zato poizkušamo dijakom posredovati znanja in jih praktično usposobiti za vsa tista dela, ki jih bodo opravljali na konkretnih delovnih mestih ter jim omogočiti čim lažji prehod v svet podjetništva.

 

 

 

 

 
 
 
 

Poleg pridobitve ekonomskih znanj se dijaki izpopolnijo tudi na področju:

 • razumevanja delovanja gospodarstva, ekonomskih pojavov in procesov v sodobnem tržnem gospodarstvu,
 • sodobnih pristopov in strokovnega reševanja problemov,
 • razvoja osebnostnih lastnosti in vrednot, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica (odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost),
 • samostojnosti pri načrtovanju projektov,
 • obvladovanja slovenske in tuje strokovne terminologije,
 • usposobljenosti za primerno strokovno komunikacijo,
 • poznavanja področja finančnih trgov in davkov, knjigovodskih storitev, zavarovalnih storitev, upravljanja in ravnanja v trgovini, neposrednega trženja …

Sestava programa

 Program je v osnovi sestavljen iz:

 • splošnoizobraževalnih predmetov,
 • strokovnih modulov (obvezni in izbirni),
 • praktičnega izobraževanja na šoli in pri delodajalcih,
 • odprtega kurikula (učne vsebine določi/ponudi šola glede na potrebe podjetij in ustanov iz lokalnega okolja).

Obvezni so moduli, ki jih poslušajo vsi dijaki določenega letnika, medtem ko so izbirni moduli namenjeni specializaciji za različne poklicne standarde in pridobitvi nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Dijaki jih izberejo v tretjem letniku izobraževanja, in sicer glede na lastni interes.

Pomembna vsebinska izhodišča programa so: kompetenčna zasnovanost, modularna zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul.

Prednost programa je tudi v načinu poučevanja, ki je usmerjen k dijaku, učitelj pa v procesu v čim večji meri prevzema vlogo mentorja oziroma usmerjevalca. Poudarek je na aktivnosti dijakov in pridobivanju praktičnih izkušenj.

 

 

Trajanje programa, zaključek in možnosti nadaljnjega izobraževanja

Izobraževanje traja štiri leta. Zaključi se z uspešno opravljenimi obveznostmi četrtega letnika, opravljenimi interesnimi dejavnostmi, obveznostmi pri praktičnem usposabljanju in opravljeno poklicno maturo.

Zaključen program omogoča nadaljevanje izobraževanja tudi na višješolski oziroma fakultetni ravni, in sicer v vseh višješolskih programih, pa tudi v visoko strokovnih programih, ki jih razpisujejo fakultete. Z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature se lahko dijak vpiše tudi v večino univerzitetnih programov.

Vpisni pogoji in omejitev vpisa

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje. Razpisanih je 56 prostih mest.

 

Pridobljeni naziv

Dijaki, ki uspešno opravijo vse obveznosti programa, pridobijo peto stopnjo izobrazbe in naziv ekonomski tehnik.

 

Sestava poklicne mature

Poklicna matura je sestavljena iz obveznega in izbirnega dela. Obvezni del zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in/ali ustni izpit iz temeljnega strokovnega predmeta (gospodarstvo).

V izbirnem delu se lahko dijaki odločijo za matematiko ali tuji jezik. Izpit je sestavljen iz pisnega dela in ustnega zagovora. V sklopu četrte izpitne enote pripravijo izdelek/storitev z zagovorom oziroma projektno nalogo s strokovnega področja ekonomije.

. 

 
 
Dostopnost