Select Page

Šolski učbeniški sklad

 

Naša šola bo tudi v šolskem letu 2024/25 dijakom omogočila izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Njihov seznam smo pripravili v skladu s Katalogom potrjenih učbenikov in je objavljen na spletni strani šole http://www.sssb.si/ (Knjižnica/Šolski učbeniški sklad/Seznam učbenikov in delovnih zvezkov).

Dijaki plačajo za izposojo učbenikov izposojevalnino, ki znaša v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov največ 1/3 maloprodajne cene. Znesek se poravna v enem obroku. Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti nepoškodovane. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga dijak ne vrne, je treba plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Če želijo dijaki učbenike obdržati, morajo zanje plačati razliko do polne cene.

  1. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov določa, da je lahko dijak, ki zaradi slabega socialnega položaja ne more plačati izposojevalnine, na predlog razrednika ali šolske svetovalne službe delno ali v celoti oproščen plačila izposojevalnine. O tem odloči ravnatelj šole. Vlogo za brezplačne učbenike najdete na spletni strani šole http://www.sssb.si/ (Knjižnica/Šolski učbeniški sklad/ Vloga za brezplačne učbenike.

 

Dijaki so prejeli UPN in ga poravnajo, če si bodo učbenike izposodili. V primeru, da si učbenikov ne bodo izposodili, je ta brezpredmeten.

Učbenike bomo izposojali od 22. 8. do 28. 8. 2024 med 8. in 12. uro ter prvi teden v septembru.

Ob prevzemu učbenikov morajo dijaki predložiti potrdilo o plačilu UPN.

Seznam učbenikov 2024–2025

US GIM 24-25
US MT 24-25
US ET 24-25
US TRG 24-25
US ET-pti 24-25

Vloga za brezplačne učbenike

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dostopnost