Razvojnoraziskovalno delo

Svetovalna služba nudi informacije, podporo in pomoč dijakom, učiteljem in staršem pri reševanju socialnega statusa dijakov; svetuje o možnostih za pridobitev štipendije, možnostih prehajanja med programi in šolami, o nadaljnjem študiju ter o izboljševanju metod oz. načinov učenja; vključuje se pri razreševanju osebnih težav in medsebojnih odnosov ter pri razvijanju socialnih spretnosti; sodeluje tudi z vodstvom šole, in sicer v zvezi z izboljševanjem pogojev za kvalitetno delo na šoli. Svetovalno delo na Srednji šoli Slovenska Bistrica opravljata mag. Irena Wozniak, psihologinja, in Mojca Vrečko, prof. ped. in soc.

Svetovalna služba redno izvaja evalvacijske raziskave o delu in počutju dijakov ter se vključuje v načrtovanje profesionalnega razvoja zaposlenih.